Política de Privacidat i Cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Mitjançant aquesta Política de Privacitat i Cookies, volem informar-te del tractament que donarem a les dades que ens facilitis en el procés de registre; a les dades que es puguin generar en l'ús del lloc web www.saba.es (d'ara endavant, el “Lloc Web”) i de l'aplicació SABA (d'ara endavant, l'“App”), i a les dades tractades en el procés d'adquisició i, de prestació de serveis i productes.
L'ús del Lloc Web/App implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat i Cookies. SABA es reserva la facultat de modificar o d'actualitzar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat i Cookies, fet que notificarà als usuaris registrats i que resultarà aplicable des de la data que s'hi indica.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.    INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Saba Aparcamientos, SA
A més, si adquireixes un servei o producte, l'empresa titular de l'aparcament, d'acord amb allò que se t'indicarà en el procés de compra.

FINALITATS
•    Gestionar el registre d'usuari al Lloc Web/App.
•    Presentar-te els aparcaments que hi ha més a prop de la teva ubicació.
•    Gestionar l'adquisició de serveis o de productes a través del Lloc Web/App.
•    Gestionar i executar la prestació dels serveis o productes contractats.
•    Gestionar, si escau, els plans de fidelització.
•    Complir amb les obligacions legals imposades.
•    Posar-nos en contacte amb tu per oferir-te informació sobre serveis o productes relacionats amb els ja contractats i que s'ajustin millor a les teves necessitats. Pots oposar-t'hi en qualsevol moment, exercint el teu dret d'oposició enviant un correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com.
•    En els casos en què ens hagis donat el teu consentiment, enviar-te informació sobre serveis o productes d'altres empreses amb què col·laborem i que et puguin interessar, relacionades amb els sectors de la mobilitat o de l'automoció.


LEGITIMACIÓ
•    Per a la gestió del registre d'usuari al Lloc Web/App: consentiment de l'usuari.
•    Per presentar-te els aparcaments que tens més a prop: consentiment de l'usuari.
•    Per a l'adquisició de serveis o productes, així com per a la seva prestació: execució del
contracte.
•    Per a la gestió de plans de fidelització: consentiment de l'usuari.
•    Per als tractaments necessaris per donar compliment a obligacions legals de SABA: compliment d'obligacions legals.
•    Per informar-te sobre serveis o productes similars als contractats oferts per SABA: interès legítim del responsable.
•    Per informar-te sobre altres serveis o productes de SABA o tercers i fer-te arribar promocions personalitzades: consentiment de l'interessat.


DESTINATARIS
Les dades facilitades no se cediran a tercers, llevat en cas d'obligació legal, excepte si aquesta cessió és necessària per a l'execució del contracte o amb consentiment.
Podran tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que SABA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, els quals actuaran sempre d'acord amb les instruccions de SABA.


DRETS
Pots exercir els drets d'accés, de rectificació, d'oposició, de supressió, de limitació del tractament i de portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable adreçant-te a dpo.saba.es@sabagroup.com. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats anteriorment descrites, pots retirar-lo en qualsevol moment.


MÉS INFORMACIÓ
En els apartats que segueixen de la Política de Privacitat i Cookies.


2.    QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Saba Aparcamientos, SA, amb CIF número A08197931 i domicili social a l'avinguda del Parc Logístic, 22- 26, 08040 Barcelona, és el responsable del tractament de les dades personals que ens facilitis per registrar-te, les que es puguin generar amb la utilització del Lloc Web/App i les tractades en el procés d'adquisició i de prestació de serveis o productes.
En cas que adquireixis un servei o producte, en el procés de compra se t'informarà sobre la identificació de la companyia amb què contractes en funció de la ubicació de l'aparcament, que així mateix serà responsable de les teves dades personals, que es tractaran d'acord amb aquesta Política de Privacitat.
SABA ha designat un responsable del tractament de dades (DPO per les seves sigles en anglès) a qui et pots adreçar en tot moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades mitjançant correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com o a la direcció postal indicada anteriorment.
 
3.    AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES? Registre com a usuari del Lloc Web/App
Si et dones d'alta com a usuari al Lloc Web/App de SABA, les teves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la teva alta com a Usuari d'aquest Lloc Web/App i gestionar els serveis de què disposes com a tal, als quals pots accedir a través de l'àrea privada del Lloc Web/App.
Si vols, pots fer servir els teus usuaris ja creats a xarxes socials per registrar-te com a Usuari al Lloc Web/App. En aquest cas, els tercers compartiran les teves dades personals amb SABA. Per habilitar l'accés i la importació de les teves dades, hauràs d'identificar-te i autenticar-te a la xarxa externa a partir de la qual s'extrauran les dades. Et recomanem que revisis les condicions d'ús i la política de privacitat de les xarxes de què s'importaran dades. Un cop les dades s'hagin importat i incorporat al compte de registre de l'Usuari, SABA tractarà les dades de l'Usuari amb les finalitats que es descriuen en aquesta Política de Privacitat.
El registre com a Usuari suposarà que et puguem enviar comunicacions transaccionals, operatives i informatives.
La base jurídica per a aquests tractaments de dades és el teu consentiment, atorgat en el procés de registre en acceptar la Política de Privacitat i Cookies i, si escau, en autoritzar la utilització de les teves dades d'accés a tercers per al registre a SABA.
Presentar-te els aparcaments que hi ha més a prop de la teva ubicació

Si ens autoritzes, a través del Lloc Web i de l'App podrem fer servir les teves dades d'ubicació per suggerir- te l'aparcament que tens més a prop. Sempre et demanarem permís per utilitzar la teva ubicació.
Per a la utilització correcta de l'App, és recomanable que activis la geolocalització per tal que l'App et suggereixi l'aparcament més proper. Les dades utilitzades són les coordenades.
La base jurídica per a aquests tractaments de dades és el teu consentiment, atorgat quan permets al Lloc Web i a l'App accedir a la teva ubicació. En qualsevol moment pots canviar la configuració i no permetre que fem servir la teva ubicació.
Adquisició i prestació de serveis o productes

Si adquireixes serveis o productes a través del Lloc Web/App, les teves dades es tractaran per gestionar la compra, proveir els serveis o productes, processar el pagament i, si escau, emetre la factura i/o rebut.
L'adquisició i prestació dels serveis o productes suposarà que et puguem enviar comunicacions transaccionals, operatives i informatives, així com gestionar les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d'atenció.
Per processar el pagament, cal que introdueixis la numeració de la teva targeta de crèdit, però el pagament es fa a través d'una passarel·la de pagament segura d'un tercer, per la qual cosa SABA no tracta aquesta informació.
La negativa a subministrar les dades personals sol·licitades o el lliurament de dades inexactes o incompletes podrien ocasionar la impossibilitat de prestar-te els serveis contractats de manera adequada. En aquest sentit, et recordem que, com a usuari, et fas responsable de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a SABA qualsevol modificació de dades.
Una cop hagis adquirit un servei o producte, les teves dades es tractaran per poder prestar-te el servei contractat:
•    Si el servei requereix la signatura d'un contracte, aquest inclou la informació sobre el tractament de les teves dades personals amb la finalitat de prestar-te el servei;
•    si el producte o servei no requereix la formalització d'un contracte, podràs trobar informació sobre el tractament de les teves dades personals a les Normes d'ús i funcionament de l'aparcament, que estan visibles a cada aparcament.
Amb caràcter general, els tractaments de dades necessaris per a la prestació dels serveis o productes són:
•    Gestió de la relació contractual: les teves dades seran tractades per a la creació del contracte, per a la gestió administrativa, econòmica i fiscal que s'hi associa, inclosa la gestió de recobraments.
•    Sistema de videovigilància: els aparcaments estan dotats d'un sistema de videovigilància informat mitjançant la senyalització de les càmeres, amb la finalitat de garantir la seguretat dels béns i de les instal·lacions.
•    Sistema de lectura de matrícules: la dada de la matrícula serà captada pel sistema de reconeixement de matrícula amb la finalitat de donar compliment a la normativa vigent en matèria d'aparcaments. Així mateix, en determinats supòsits la lectura de la matrícula permet l'entrada i/o sortida de l'aparcament.
•    Sistema de lectura de dispositius ViaT: és possible accedir als aparcaments utilitzant el teu dispositiu ViaT com a mitjà de pagament. Així mateix, en cas que siguis abonat pots fer servir el teu dispositiu com a mètode d'accés. Si no vols utilitzar el teu dispositiu, pots retirar-lo o sol·licitar a SABA que t'inclogui en un llistat que suposa que el teu dispositiu no sigui acceptat en entrar a l'aparcament.
•    Qualsevol altre tractament de dades que pugui derivar de la prestació del servei o producte, com ara la gestió de reclamacions, la gestió de sinistres, etc.
La base jurídica per al tractament de dades és la relació contractual, que requereix el tractament de les teves dades per a la seva execució.
Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis del teu interès

Tractarem les teves dades per posar-nos en contacte amb tu per oferir-te informació sobre serveis o productes relacionats amb els ja contractats i que s'ajustin millor a les teves necessitats. La base jurídica és l'interès legítim de SABA.
Pots oposar-te en qualsevol moment a la recepció de comunicacions comercials gràcies al teu dret d'oposició, per a la qual cosa hauràs d'enviar un correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com.
A més, si ho consents de manera expressa en el procés de registre, les teves dades es podran tractar per fer-te arribar informació seleccionada, a través de qualsevol mitjà, sobre ofertes i promocions de serveis o productes oferts per les empreses del Grup SABA o per terceres empreses que prestin serveis relacionats amb el sector de la mobilitat, de l'automòbil o vinculats a l'estacionament. Per a aquesta finalitat, no comunicarem les teves dades a tercers, ja que la informació te la farem arribar des de SABA.
Així mateix, si ho consents de manera expressa, en el procés de contractació d'un abonament les teves dades personals es podran fer servir per elaborar perfils individualitzats i fer-te arribar informació personalitzada, a través de qualsevol mitjà, sobre ofertes i promocions de serveis o de productes oferts per les empreses del Grup SABA o per terceres empreses que prestin serveis relacionats amb el sector de la mobilitat, de l'automòbil o vinculats a l'estacionament. En cas que estiguin disponibles, podran incorporar-se al perfil que elabori les dades que es detallen a continuació, tant si ens les has facilitat directament com si s'han generat durant la teva utilització dels serveis o productes de SABA, d'altres empreses del Grup SABA i de tercers: dades de contacte (com ara el nom, l'adreça o el correu electrònic); informació addicional (com ara les aficions); historial del client (com ara les dades de compra); dades del vehicle (com ara les dades de matrícula o d'ús de l'app SABA), i dades recollides a través del Lloc Web/App.
La base jurídica per a les finalitats comercials és el teu consentiment, formalitzat en el procés de registre o, si escau, en la documentació de contractació d'un abonament quan marques la casella corresponent.

Enviament d'enquestes de satisfacció

Podrem tractar les teves dades per posar-nos en contacte amb tu per conèixer la teva opinió sobre els productes o serveis contractats. La base jurídica per al tractament de dades és l'interès legítim de SABA.
Et pots oposar en qualsevol moment a aquest tractament de dades gràcies al teu dret d'oposició, per a la qual cosa hauràs d'enviar un correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com.

Plans de fidelització

Saba disposa de plans de fidelització i formalitza acords amb tercers perquè els clients, membres o usuaris d'aquests tercers puguin beneficiar-se de descomptes o bonificacions sobre els serveis o productes en els aparcaments de la xarxa de Saba.
En aquests casos, Saba pot rebre les dades d'aquests tercers amb què ha formalitzat un acord, sempre previ consentiment exprés i informat del titular de les dades.
Els plans de fidelització i descomptes suposen que els clients, membres o usuaris d'aquests tercers es puguin beneficiar de descomptes o bonificacions en els serveis o productes de Saba, per a la qual cosa cal:
•    Que les dades siguin compartides amb les empreses del Grup Saba que presten els serveis o productes objecte del pla de fidelització, amb l'exclusiva finalitat de poder aplicar els descomptes o bonificacions definits en el pla;
•    que l'usuari rebi comunicacions operatives i comercials relacionades amb el pla de fidelització i descomptes o amb l'activitat de Saba.
La base jurídica per passar a formar part d'un pla de fidelització i descomptes és el consentiment del titular de les dades.
El titular de les dades pot oposar-se al fet que les seves dades es comuniquin a les empreses del Grup Saba, però pot passar que no sigui possible aplicar els descomptes o bonificacions per la tipologia del pla. Sí que pot oposar-se en qualsevol moment a la recepció de comunicacions comercials.
Així mateix, quan es duu a terme un acord, s'articulen els mecanismes per garantir la seguretat de les dades, així com el correcte exercici dels titulars de les dades.

4.    A QUI COMUNICAREM LES TEVES DADES PERSONALS?
Si no adquireixes cap servei o producte, les teves dades no es comunicaran a tercers. En cas contrari, les teves dades podran comunicar-se a:
 
•    L'entitat gestora de la passarel·la de pagament, amb la finalitat de processar el pagament, cas en què la base jurídica és el correcte desenvolupament de la relació contractual.
•    A administracions, autoritats i organismes públics, forces i cossos de seguretat de l'Estat, inclosos jutjats i tribunals, quan ho exigeixi la normativa aplicable.
•    Entitats asseguradores quan es produeixi un sinistre a les instal·lacions de SABA o de tercers que així ho requereixi.
•    L'empresa del Grup Saba encarregada de la prestació del servei o producte contractat, en funció de la ubicació de l'aparcament, que serà identificada en el moment de realitzar la contractació, amb la finalitat de proveir el servei o producte.
•    En cas que el servei o producte contractat ho requereixi, les teves dades es podran comunicar a altres societats del Grup Saba amb la finalitat d'aplicar polítiques de fidelització pròpies del servei (aquest aspecte es descriurà al contracte específic que s'haurà de formalitzar).
•    En cas que t'hagis adherit de manera voluntària a un pla de fidelització i descomptes per ser client, usuari o membre d'un col·lectiu d'un tercer amb què Saba ha subscrit un acord, les teves dades es podran comunicar a altres societats del Grup Saba amb la finalitat d'aplicar polítiques de fidelització pròpies del pla.
•    En qualsevol altre cas en què hi hagi una llei que ho autoritzi o sigui necessari per al correcte desenvolupament de la relació contractual.
En tot cas, podran tenir accés a les teves dades personals els proveïdors de serveis que SABA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Aquests proveïdors duran a terme els tractaments de dades personals d'acord amb les instruccions de SABA, i s'exigirà en tot cas de manera expressa que els tercers compleixin amb la legislació vigent i hagin d'implantar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació. Aquests tercers col·laboren amb SABA en la prestació de serveis relacionats amb sistemes d'informació, gestió de recobraments, màrqueting i serveis professionals.

5.    DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?
Les dades facilitades per al registre al Lloc Web/App es conservaran fins que decideixis donar-te de baixa com a Usuari. Et pots donar de baixa a través del Lloc Web accedint a la teva àrea privada o enviant un correu electrònic a dpo.saba.es@sabagroup.com.
Encara que decideixis donar-te de baixa, si has adquirit algun servei o producte o prevalen altres motius legítims perquè les tractem, conservarem les teves dades bloquejades durant els terminis de prescripció legal aplicables. Transcorreguts aquests terminis de conservació, es procedirà a la supressió de les dades.


6.    COM PROTEGIM LES TEVES DADES?
SABA està compromesa amb la seguretat de la informació i ha adoptat les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d'aquestes, en funció de l'estat de la tecnologia.
 
7.    QUINS DRETS TENS RESPECTE A LES TEVES DADES PERSONALS?
En qualsevol moment podràs exercir els teus drets, així com revocar els consentiments atorgats, quan procedeixi i d'acord amb els termes que es preveuen a la normativa vigent.
•    Dret d'accés: permet confirmar si estem tractant les teves dades personals i, en cas afirmatiu, quines.
•    Dret de rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i modificar les dades que puguin resultar inexactes o incompletes.
•    Dret de supressió: permet que puguis sol·licitar que s'esborrin les teves dades, fet que comportarà que SABA deixi de tractar-les, excepte en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació, cas en què quedaran degudament bloquejades, o en cas que prevalguin altres motius legítims perquè les tractem.
•    Limitació del tractament: permet que, sota les condicions establertes legalment, el tractament de les teves dades es paralitzi, tot i que les dades es poden conservar degudament bloquejades per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials.
•    Dret d'oposició: permet que ens sol·licitis que deixem de tractar les teves dades personals, per al tractament de les quals considerem que tenim un interès legítim, per exemple, com passa en la realització d'ofertes de productes i serveis. Deixarem de tractar les teves dades, llevat en cas que hi hagi motius legítims imperiosos o que resultin necessàries per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, cas en què quedaran degudament bloquejades.
•    Portabilitat: permet que rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica perquè puguis transmetre-les a un altre responsable del tractament.
•    Retirar el consentiment: permet que les teves dades deixin de tractar-se per a una finalitat que prèviament has autoritzat, per exemple, la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses amb què col·laborem.
Per això, pots contactar amb SABA a l'adreça postal indicada o mitjançant correu electrònic al responsable del tractament de dades a l'adreça dpo.saba.es@sabagroup.com.
D'altra banda, si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades pel que fa al tractament de les teves dades, pots presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


POLÍTICA DE COOKIES
Aquest Lloc Web utilitza cookies pròpies i de tercers que ens ajuden a saber com fas servir el nostre Lloc Web i mostren continguts basats en el teu historial de navegació. Pots acceptar-les, rebutjar-les o fins i tot configurar les teves preferències.
A la part inferior del Lloc Web disposes d'informació detallada sobre les cookies que es poden instal·lar, així com la finalitat de cadascuna d'elles a l'eina de gestió de cookies accessible.
En cas que rebutgis la utilització de cookies, també pots accedir als continguts, però la qualitat de
 
funcionament del Lloc Web pot veure's afectada.

1.    QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies són petits fitxers que s'instal·len a l'equip (ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta) des del qual s'accedeix a un lloc web i en els quals s'emmagatzema certa informació.

2.    QUIN TIPUS DE COOKIES POT UTILITZAR AQUEST LLOC WEB?
Hi ha diferents tipus de cookies:
-    Segons qui sigui l'entitat que gestiona l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i que tracta les dades que s'obtenen:
o    Cookies pròpies: són les que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini gestionat per SABA i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
o    Cookies de tercers: són les que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per SABA, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
-    Segons el termini de temps que romanguin activades a l'equip terminal:
o    Cookies de sessió: són les dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a un lloc web i romanen a l'equip de l'usuari durant la visita (per exemple, fins que tanca el navegador i acaba la visita).
o    Cookies persistents: són les que romanen emmagatzemades a l'equip i a les quals s'hi pot accedir, i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d'uns minuts fins a uns quants anys.
-    Segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes a través de les cookies:
o    Cookies tècniques: són les necessàries per al correcte funcionament del Lloc Web i la utilització de les diferents opcions i serveis que aquest ofereix, per exemple, identificar la sessió de l'usuari, personalitzar la interfície de la pàgina, permetre la reproducció de continguts de vídeo o mostrar el bàner amb l'avís sobre l'ús de les cookies, etc.
o    Cookies de personalització/preferències: són les que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'un seguit de criteris a l'equip de l'usuari, com ara l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al lloc web, la configuració regional des d'on accedeix al lloc web, etc.
o    Cookies d'anàlisi/estadístiques: són les que, ben tractades pel titular del lloc web o per tercers, permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del lloc web, quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar la mesura i l'anàlisi estadística de la utilització del lloc web a través d'informació agregada o de caràcter estadístic.
o    Cookies publicitàries/màrqueting: són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, el titular ha inclòs al lloc web en base a criteris com ara el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Aquesta categoria també inclou les anomenades cookies socials: són les necessàries per a les xarxes socials
 
externes (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.) i la seva funció és controlar la interacció amb els widgets socials dins del Lloc Web.

3.    COM POTS GESTIONAR LES COOKIES?
En tot moment pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant les opcions del teu navegador o mitjançant l'eina de gestió de cookies. Això no obstant, la desactivació de les cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions del Lloc Web.
A través dels enllaços que s'indiquen a continuació pots trobar informació sobre com desactivar l'ús de cookies mitjançant la modificació de la configuració del navegador:
•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
•    Explorer:    https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet- explorerdeletemanage-cookies
•    Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
•    Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Per últim, t'informem que tens la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part de SABA a través de l'eina de gestió de cookies o configurant el teu navegador en els termes abans indicats.


DATA: 14 de maig de 2021